pondělí 15. dubna 2024

Kalendárium, 15. duben 1452


V sobotu 15. dubna 1452 se v Anchiano u Vinci v Itálii na rodil Leonardo di ser Piero da Vinci, italský malíř a čelný představitel renesanční malby, který také proslul také jako všestranná renesanční osobnost: vedle malířství byl i sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.

Leonardo se narodil venkovské dívce Catarině. Jeho táta byl florentský notář Piere da Vinci a s Catarinou nežil. Catarina se později vdala za jakéhosi pasáka krav. Leonardo vyrůstal jednak v rodině vznešeného táty ve Florencii a jednak u svého dědečka Antonia, venkovského vinaře v obci Vinci. Leonardo už jako dítě i puberťák rád hrál na hudební nástroje, kreslil i tvořil sochy. A protože mu to šlo opravdu dobře, tak ho jeho táta v patnácti letech poslal do umělecké dílny Florenťana Andrea del Verrocchia, žáka legendárního Donatella.

Leonardovi umělecké začátky

Mistr Verrocci byl velmi vzdělaný muž, byl malířem, sochařem, zlatníkem, mědirytcem, kovotepcem i hudebníkem. Po příchodu do mistrovy dílny se tu Leonardo setkal s jeho nejstarším žákem Andreou Botticellim. V této době navštěvoval dům přírodovědce Paola del Pozzo Toscanelliho a mistra Benedetta, kde se začal učit mechanice.

V roce 1472 Leonarda přijali do cechu florentských umělců, ale přesto pokračoval v práci u Verrochia. Od 21 let maloval samostatně obrazy na plátno i fresky na zdech. Pracoval však pomalu, protože si pořizoval mnoho studijních kreseb, zkoušel nové techniky, brzy se naučil techniku olejomalby, která do Florencie přišla z Holandska. V roce 1476 si pořídil vlastní dílnu.

Leonardo vojenským inženýrem

Ve třiceti letech získal místo vojenského inženýra u milánského vévody Ludovica Sforzy. Bylo to v době, kdy vytvořil Poslední večeři páně a model Jezdecké sochy, vedl několik stavebních prací. Navrhoval ulice, kanály, pevnosti a mimo jiné i dvoupodlažní centrum města. Horní patro bylo určeno pro pěší a dolní podzemní patro pro povozy a dopravu.

V době, kdy sloužil u milánského vévody, zpracoval desítky návrhů jak na zdokonalení používané vojenské techniky, tak na zbraně. V roce 1499 bylo Miláno dobito Francouzi, a proto da Vinci z města odjel. Pobýval na různých místech a nakreslil svůj nejznámější obraz Mona Lisa. V roce 1506 se do Milána vrátil. Zaměstnal ho francouzský král Ludvík XII. V roce 1513 byli Francouzi vyhnáni a da Vinci vstoupil do služeb papežova syna Cesara Borgia jako vrchní inspektor pevností. V roce 1516 přijal pozvání krále Františka I. (nástupce Ludvíka XII.), aby žil ve Francii. Král mu daroval penzi a zámeček v Cloux nedaleko Amboise. Po lehké mrtvici ochrnul a po druhém záchvatu zemřel v 69 letech. V hodině smrti s ním byl prý i samotný krátl František I. Vypráví se, že Leonardo byl velmi krásný, silný, obratný a vtipný.

Leonardo technik a matematik

Leonardo da Vinci spolupracoval s matematikem Lucou Paciolim, který koncem 15. století vydal encyklopedii aritmetiky a geometrie nebo psal o zlatém řezu. Leonardo má ve svých poznámkách spoustu úvah o významu matematiky pro zkoumání přírody a pro umění. Leonardo je autorem Traktátu o malířství, v němž doporučuje všem malířům studovat geometrickou perspektivu, kterou tu vysvětluje.

I když je Leonardo daleko víc známý jako malíř, za svého života se spíš označoval za inženýra a konstruktéra. Zanechal po sobě spoustu náčrtků a poznámek, které v roce 1504 sám sepsal do seznamu, kde uvádí 64 traktátů. Nic tiskem neuveřejňoval (znal princip knihtisku a sám vymyslel několik vylepšení), ale pravděpodobně část přednášel na Akademii umění (a věd), kterou založil a řídil. Traduje se, že za svůj život mohl popsat 30 tisíc stran poznámek a náčrtků. Některé se ztratily, jiné okousaly myši a ty které zbyly jsou psány zprava doleva zrcadlově (Leonardo byl levák) a navíc tuhou, která časem bledne.

Leonardo fyzikem

Leonardo vysvětlil volný pád jako zrychlený pohyb, svit Měsíce jako odlesk slunečního světla od Země, podrobněji prozkoumal páku a jiné jednoduché stroje, dospěl k pojmu moment sil, rozlišoval mezi třením smykovým a valivým, mezi prací a silou, zvuk považoval za vlnění podobně jako vodní hladinu, pozoroval kapilární jevy, chtěl využít menší hustoty teplého vzduchu a zkonstruovat balon. Díky experimentům, zkušenostem a praxi vyvodil základní zákon hydrostatiky (Pascalův zákon). Blaise Pascal se ho dozvěděl od Leonarda díky G. B. Benedettimu a Martinu Mersennovi.

Zkoumáním letu ptáků dospěl k vysvětlení, že let je způsoben tlakem vzduchu na spodní plochu křídla. Zkoumal proto stavbu a anatomii létacích orgánů, dynamickou úlohu těžiště pro pohyb ve vzduchu, odpor vzduchu a jeho proudění. Podle netopýřího křídla se snažil zkonstruovat mechanické křídlo, které by do pohybu uváděl člověk.

Mimo jiné navrhl: automobil a nejrůznější jeho součástky (kliková hřídel, převody, pružina apod.), parní motor skládající se z turbíny poháněné parou a doplněnou o cylindr a píst, helikoptéru, kluzák, padák, ornithopteru s pohyblivými křídly, tank ze dřeva a obrněné vozidlo. V roce 1495 nakreslil schéma zdymadlových vrat s malými otvory, kterými měla proudit voda mezi komorami. O dva roky později dohlížel na stavbu stejného zdymadla na jednom z milánských kanálů.


Použité zdroje
[1] FOLTA, J. Leonardo da Vinci – učenec. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 5, svazek 53, s. 336–340. ISSN 0009–0700.
[2] JÁCHIM, F. Leonardo da Vinci – vědec, technik nebo umělec. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2002, roč. 11, č. 6, s. 378–379. ISSN 1210–1761.
[3] JÍLEK, F. Muž z Vinci. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1982. ISBN 22–144–82.
[4] KRAUS, I. Leonardo da Vinci – umělec, inženýr a vědec. Československý časopis pro fyziku, 2009, č. 6, svazek 59, s. 384–388. ISSN 0009–0700.
[5] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.
[6] MURÁNYI – KOVÁCS, E. Florentský čaroděj. Přeložil L. Hradský. 1. vydání. SNDK: Praha, 1967. ISBN 304–22–8,7–5.
[7] ŘEŠÁTKO, M. Leonardo da Vinci. Fyzika ve škole, květen 1969, roč. 7, č. 9. s. 507.
[8] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu:
Mgr. Magda Králová
https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1355/vinci

Kalendárium, 15. duben 1707


Ve čtvrtek 17. dubna 1707 se Basileji ve Švýcarsku narodil Leonhard Paul Euler, průkopnický švýcarský matematik a fyzik. Je považován za nejlepšího matematika 18. století a za jednoho z nejlepších matematiků vůbec.

„Vyšší matematika nám osvětluje nejskrytější pravdy a vynáší je na světlo.“

Leonhard Euler se narodil ve švýcarské Basileji v rodině Paula Eulera a Markéty Bruckerové. Rok po jeho narození se rodina přestěhovala do obce Riehen u Basileje, kde Leonhardův otec získal místo pastora. Malý Leonhard tu prožil své dětství. Otec mu předurčil stejnou dráhu, ale také chtěl, aby syn měl všeobecné vzdělání. Matematika v rodině Eulerových nebyla ničím neznámým, Paul Euler ji studoval u Jacoba I. Bernoulliho a často se probírala s rodinným přítelem Johannem I. Bernoullim. Leonhard se tak dostal přímo k pramenům matematického poznání a už v dětství si osvojil základní formy matematické myšlenkové činnosti.

Už ve třinácti letech začal Leonhard studovat na basilejské univerzitě, kde navštěvoval přednášky Johanna I. Bernoulliho. Ten brzy poznal Leonhardovo nadání, a tak mu věnoval individuální konzultace. Vždy přes týden mu zadal k samostudiu komplikované matematické práce a v sobotu je s ním probíral. Takto získal vynikající matematické vzdělání. Učení mu šlo lehce, měl totiž vynikající paměť a velmi dobře rozvinuté logické uvažování. V pouhých šestnácti letech latinsky přednášel o Newtonově a Descartesově filozofii, za což získal hodnost magistra umění. Univerzitní studia ukončil v devatenácti letech a ucházel se o profesuru fyziky na basilejské univerzitě. Pro svůj nízký věk byl odmítnut.

Poprvé v Rusku

Během návštěv u Johanna Bernoulliho se seznámil s jeho dvěma syny Nikolasem a Danielem, kteří ho v roce 1727 pozvali do dalekého Ruska, do Petrohradské Akademie věd. Tak začal první ze dvou Eulerových pobytů v Rusku. Byl mu nabídnut post fyziologa v oddělení pro medicínu. Toto místo nemohl zastávat matematik, a tak se Leonhard následující rok zapsal na studium medicíny v Basileji. Roku 1733 byl jmenován profesorem a vedoucím matematického oddělení petrohradské Akademie místo Nikolase Bernoulliho, který zemřel. V Petrohradě se také poprvé oženil. Z jedenácti předvedených nevěst si vybral tu, která se mu zdála nejvhodnější – čas ukázal, že jeho volba byla šťastná. V roce 1735 oslepl na jedno oko. Historici udávají, že se tak stalo po třídenní a třínoční usilovné práci na výpočtu astronomických tabulek, na který by ostatní matematici potřebovali měsíce.

V Berlíně

Roku 1741 Euler z Ruska odešel a přijal pozvání pruského krále Fridricha II. Velikého do Berlína. Strávil pak v Pruské akademii celých 25 let. Z tohoto období pochází jeho nejvýznamnější objev – vlnová rovnice. Původně šlo o zajímavou, ale poněkud okrajovou otázku kmitání houslové struny. Už staří Řekové věděli, že struna může kmitat mnoha různými způsoby, podle toho, jak se na ni brnkne. Vědci se od 17. století pokoušeli vypočítat, jak se v průběhu kmitu mění její tvar. Počátkem 18. století se objevilo několik významných prací na toto téma, až konečně roku 1748 Euler s použitím Newtonovy mechaniky sestavil a vyřešil vlnovou rovnici pro strunu. Je to parciální diferenciální rovnice, která popisuje změny tvaru struny v čase i v prostoru. O 11 let později odvodil vlnovou rovnici pro kmitající plochu s pevným okrajem – buben. Mohlo by se zdát, že se taková matematika houslí a bubnů týká jen hudby, ale není to pravda. Záhy se vlnová rovnice začala objevovat ve všech možných oblastech fyziky: v hydrodynamice popisuje formování a pohyb vodních vln, v akustice popisuje šíření zvukových vln ve vzduchu; a v 19. století se objevila v teorii elektromagnetických vln.

Opět v Rusku

Zbytek života Euler strávil opět v Rusku, kam přijel roku 1766 na pozvání nové panovnice, carevny Kateřiny Veliké. Na jím uvolněné místo ředitele matematické sekce Pruské akademie nastoupil Joseph Lagrange. Carevna jmenovala Eulera ředitelem matematické třídy petrohradské akademie, dala mu na tehdejší poměry velkorysý plat. Brzy po příchodu do Ruska Euler těžce onemocněl a nemoc skončila ztrátou druhého oka. Euler oslepl. Ani tato rána osudu ho neskolila a on se s dvojnásobným úsilím a díky jedinečné paměti a obrazotvornosti vrhl na další práci.

Diktoval své texty vynikajícím matematikům, svému nejstaršímu synovi Janu Albertovi, akademikům Wolfgangu Ludwigu Krafftovi, Andersovi Johannu Lexellovi, Michaelu Golovinovi a od roku 1773 Nicolausovi von Fuksovi. Způsob jeho práce byl následující: Euler se procházel ve své pracovně okolo velikého stolu, na němž byla břidlicová tabule. Své myšlenky načrtal zhruba ve velkých rysech křídou na tabuli a po příchodu svých spolupracovníků jim vysvětloval tyto obrazce a vykládal jim svoje myšlenky na základě čehož oni propracovali látku a hotové dílo mu předčítali. Po případných změnách a konečném schválení odevzdávali rukopisy akademii k vytištění.

V roce 1771 ho postihla další rána. V Petrohradě došlo k velikému požáru a dům stařičkého mistra se stal obětí požáru. Jeden soused, basilejský rodák neváhal a mistra zachránil. Carevna Kateřina II. sice Eulerovi dala peníze na nový pohodlný dům, ale slepý stařec si na něj velmi těžko zvykal, až v tuto chvíli na něj dolehla tíha slepoty.

V roce 1772 se podrobil operaci šedého zákalu, která se podařila a Euler po šesti letech opět spatřil světlo. Oko nešetřil a to za prudkých bolestí po čase osleplo navždy. V roce 1776 se podruhé oženil s nevlastní sestrou své první ženy. Z prvního manželství měl třináct dětí, ale v tuto dobu už jich bylo na živu jen pět. Konec života strávil v kruhu svých osmatřiceti vnoučat, která učil matematice a geometrii. Počátkem září roku 1783 se dostavily časté záchvaty, které mu však nezabránily v další práci. Pokračoval ve výpočtech o stoupání balonu naplněného teplým vzduchem, objeveného teprve před třemi měsíci bratry Josefem a Etiennem Mongolfierem. Smrt přišla k Eulerovi nečekaně. Dne 18. září 1783 při hře s vnukem náhle pocítil nevolnost a o několik hodin později v tichosti zkonal.

O nepatrné části Eulerova díla

Leonhard Euler během svého života vydal 530 knih a různých článků. Spolu s rukopisy z jeho pozůstalosti se počet jeho prací zvýšil na 886. Hraběti Orlovi přislíbil, že zanechá tolik vědeckých pojednání, aby dvacet let po jeho smrti měla petrohradská akademie co tisknout. Ještě roku 1830, tedy 47 let po jeho smrti byla uveřejňována jeho pojednání.

Velká Eulerova autorita ustálila symboliku algebry a infinitezimálního počtu, protože i Joseph Lagrange, Pierre Laplace i Karl Gauss znali jeho práce a přebírali jeho symboliku. Téměř všechny oblasti matematiky překypují Eulerovými funkcemi, integrály, konstantami a důkazy. Je autorem řady matematických značek, které používáme dodnes. Patří k nim označení pro Ludolfovo číslo π, sumu, integrál, nekonečno, imaginární číslo, kombinační číslo, označení vrcholů, úhlů a stran v trojúhelníku, goniometrická terminologie.

Hlavními pracemi jsou: Introductio z roku 1748; je v ní mnoho různých témat – nekonečné řady včetně rozvojů funkcí ex, sinx, cosx, jsou zde vyšetřovány křivky algebraickou metodou, takže kniha je také učebnicí analytické geometrie. Institutiones calculi diferentialis z roku 1755 a nebo Institutiones calculi integralis z roku 1774 obsahují elementární diferenciální a integrální počet, teorii diferenciálních rovnic, Taylorovu větu a její aplikace. Mechanica, sive motus scientia analytice expozita (Mechanika, čili věda o pohybu analyticky vyložená) z roku 1736 obsahuje newtonovskou mechaniku a dynamiku hmotného bodu zpracovanou analyticky a další práce z oblasti tzv. matematické fyziky. Euler byl první fyzik, který rozkládal síly (rychlosti i zrychlení) na tři navzájem kolmé složky. Důležité jsou i jeho příspěvky k teorii čísel. Známý fyzik a matematik Pierre Laplace o Eulerovi jednou prohlásil: “čtěte Eulera, je učitelem nás všech“. I sám velký Karl Gauss mluví o Eulerovi s obdivem: “Studium Eulerova díla zůstane nejlepší školou pro nejrůznější oblasti matematiky a nemůže je nic nahradit".

Eulera můžeme považovat za zakladatele obecné hydromechaniky, protože odvodil základní obecné rovnice hydrostatiky a hydrodynamiky. Popsal teorii Segnerova kola a reakčních hydraulických motorů, pracoval v oblasti mechanicky tuhého tělesa, balistiky, astronomie (položil základy mechaniky nebes), propracoval Huygensovu vlnovou teorii světla, čímž přispěl k pádu Newtonovy korpuskulární teorie.


Použité zdroje
[1] ŠEDIVÝ, J. Eulerova učebnice algebry. Rozhledy matematicko–fyzikální, březen 1986, roč. 64, č. 7, třetí strana obálky. ISSN 0035–9343.
[2] FELBER, V. Leonhard Euler. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1908, roč. 37, s. 177–192, 289–300.
[3] VESELÝ, F. Život a dílo Leonharda Eulera. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1957, roč. 2, č. 6, s. 719-729. ISSN 0032-2423.
[4] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu:
Mgr. Magda Králová
https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1134/euler

pátek 29. března 2024

Poslední sestřel Nikolaje Michajloviče SKomorochovaTy ruské archivy mě fakt asi nikdy nepřestanou překvapovat! Poté co se mi před nedávnem podařilo dohledat, že na Tišnov byly 25. dubna 1945 provedeny skutečně celkem dva odpolední nálety, přičemž ho provedly letouny dvou různých pluků dvou různých leteckých armád dvou různých frontů, tak jsem zapátral i po tom, co dělali stíhači 17. letecké armády v době osvobozování Brna a zjistil jsem velice zajímavou věc.
V období od 23. do 30. dubna sestřelili stíhací piloti 17. letecké armády pouhé tři letouny a shodou okolností to bylo přesně v den, kdy byl bombardován Tišnov - ve středu 25. dubna 1945 a došlo k tomu nad Brnem. A další velice zajímavou informací pro mě bylo, že jedním z těch stíhačů byl Nikolaj Michailovič Skomorochov. Mnohým jméno možná nic neříká, ale já si moc dobře pamatuji, jak táta před devětatřiceti lety donesl domů novou knížku „Stíhač žije bojem“, kterou napsal právě Nikolaj M. Skomorochov a já ji jako malej klukl „hltal“. Tož jsem teda hrábnul znova do knihovny, setřel prach z knihy „Stíhač žije bojem“ a skutečně, souboj tam je popsán, i když trošku jinak, než ukazují sovětské archivní dokumenty.
Nad Brnem získal Nikolaj Michajlovič Skomorochov, pilot 31. stíhacího leteckého pluku (295. IAD / 9. SAK / 17. VA / 3. UF) a letecké eso svůj poslední sestřel. Kolem celkového počtu jeho vítězství jsou ale nejasnosti. Všeobecně se uvádí, že Skomorochov provedl více jak 600 bojových letů na letounech LaGG-3, La-5 a La-7 a ve 143 soubojích získal celkem 54 sestřelů, 46 samostatně a 8 ve spoluúčasti, další tři letouny zničil na zemi. V pátek 23. února 1945 byl vyznamenán prví Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu za 483 bojových letů a účast ve 104 leteckých bitvách, v nichž sestřelil 25 nepřátelských letounů samostatně a 8 ve spoluúčasti (k 28. prosinci 1944). V sobotu 18. srpna 1945 byl dekretem Prezidia Nejvyššího sovětu SSSR vyznamenán druhou Zlatou hvězdou za 520 bojových letů a účast ve 119 vzdušných bojích, v nichž sestřelil 35 nepřátelských letounů samostatně a 8 ve spoluúčasti (k 27. únoru 1945). Michail Bykov však ve svých knihách jeho celkové skóre ponížil. V prvním a druhém vydání jeho knih o leteckých esech uváděl počet sestřelů 46 + 8 s tím, že v archivních dokumentech dohledal celkem 43+3 sestřelů. V zatím posledním, třetím, vydání už u Skomorochova uvádí pouze číslo 44 samostatných sestřelů a 2 ve spoluúčasti.
Prameny: 
[1] Журнал боевых действий 295 иад, Описывает период с 01.04.1945 по 30.04.1945 г., ЦАМО, Фонд: 370, Опись: 0006518, Дело: 0341, Лист начала документа в деле: 396.
[2] Бодрихин, Николай Георгиевич: Советские асы. Очерки о советских летчиках, ЗАО КФК "ТАМП", 1998. ISBN: 5-89883-001-4
[3] Быков, Михаил Юрьевич: Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941-1945 гг., Яуза, Эксмо, 2007 г.
[4] Быков, Михаил Юрьевич: Советские асы 1941-1945. Победы Сталинских соколов, Яуза, Эксмо, 2008 г.
[5] Быков, Михаил Юрьевич: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Серия: Элитная энциклопедия ВВС. Такой книги еще не было!, Издательство: Яуза-Пресс, 2014. ISBN: 978-5-699-67789-4
[6] Симонов, Андрей Анатольевич - Бодрихин, Николай Георгиевич: Боевые летчики – дважды и трижды Герои Советского Союза, Издательство: Фонд «Русские витязи», 2017 г. ISBN: 978-5-9909605-1-0

neděle 10. března 2024

Americké bombardovací letouny nad jižní Moravou


Když v dubnu 1945 začalo osvobozování jižní Moravy od německých vojsk, byla vojska 2. ukrajinského frontu ze vzduchu podporována letectvem. Zajímavostí pro některé možná bude, že veškeré bombardovací letouny byly americké provenience, dodané do Sovětského svazu v rámci Zákona o půjčce a pronájmu – Lend-Lease. Sovětská 5. letecká armáda 2. ukrajinského frontu měla v podřízenosti 218. bombardovací leteckou divizi sestávající z 48. BAP, 452. BAP a 453. BAP, vyzbrojených americkými letouny Douglas A-20G Boston, označovaných v sovětských dokumentech jako A-20Ž. V době hlavního náporu na moravskou metropoli Brno podporovala ze vzduchu útočící vojska i 17. letecká armáda 3. ukrajinského frontu, včetně bombardovacích letounů 244. bombardovací letecké divize (260. BAD, 449. BAD a 861. BAD). I tato divize byla komplet vybavena americkými bombardovacími letouny Douglas A-20 Boston ve verzích B, C, G a J, které sovětské dokumenty označovali jako letouny B-3. Od 18. dubna také posílila 5. leteckou armádu 18. gardová bombardovací letecká divize 18. letecké armády dálkového letectva. I její tři pluky – 14. GBAP, 238. GBAP a 251. GBAP – byly vyzbrojeny americkými stroji. Tentokrát se jednalo o americké dvoumotorové bombardovací letouny North American B-25 Mitchell.
Sovětské letectvo používalo samozřejmě i vlastní bombardovací letouny Pe-2, Tu-2, Il-4, Jer-2 nebo Li-2. Stroje Pe-2 byly zařazeny u 13. a 15. letecké armády Leningradského frontu, 1. a 3. letecké armády 3. běloruského frontu, 4. letecké armády 2. běloruského frontu, 16. letecké armády 1. běloruského frontu a 2. letecké armády 1. ukrajinského frontu. Velice podobný stroj Tupolev Tu-2 byl ve výzbroji pouze 16. letecké armády 1. běloruského frontu. Stroje Il-4, Jer-2 a Li-2 měla ve výzbroji pouze 18. letecká armáda dálkového letectva. Všechny tyto jednotky ale operovaly daleko od jihomoravské metropole a jejího okolí.


středa 28. února 2024

Kalendárium, 28. únor 1943


V neděli 28. února 1943 se uskutečnil první vzlet prototypu letounu Jakovlev Jak-3 (Jak-1M). Jakovlev Jak-3 byl jednomotorový, jednomístný víceúčelový stíhací letoun, který vznikl postupným zdokonalováním letounu Jak-1.

Jakovlevy se postupně rozdělily na „lehké“ a „těžké“ typy, ty druhé tvoří řada variant typů Jak-7 a Jak-9. Výsledkem požadavku na konstrukci „specializovaného lehkého stíhače“, s výbornými manévrovacími schopnostmi a vysokými výkony zejména v malých výškách a určených primárně pro vybojování vzdušné nadvlády nad frontovou linií byl právě Jak-3. Letoun dyl důkladně odlehčen, dostal menší křídlo s menším rozpětím i nosnou plochou, olejový chladič se přemístil do kořenů křídla, letoun dostal silnější výzbroj a poháněla jej výkonnější verze motoru Klimov M-105. Nové letouny se začaly dostávat k frontovým jednotkám během léta 1944, později než Jak-9 navzdory nižšímu číslu označení. Stroj se zařadil mezi nejmenší a nejlehčí stíhačky z nasazených letounů všemi stranami během války. Jeho vysoký poměr výkonu k hmotnosti mu poskytoval vynikající výkony a ukázal se jako velice dobrý stroj pro manévrový souboj. Problémem stíhačky byl nízký dolet a její přístrojové vybavení znemožňovalo noční lety. Letoun Jak-3 se sériově vyráběl v závodech č. 292 v Saratově a č. 31 v Tbilisi v letech 1944 až 1946 a celkově bylo vyrobeno 4848 všech modifikací. Uvádí se, že celkové ztráty Jaků-3 v boji byly 210 letounů, 60 v roce 1944 a 150 v roce 1945. V první řadě byly letounem Jak-3 vybaveny pluky, které již ovládaly předchozí typy letadel Jakovlev. Na Jaku-3 létalo také mnoho sovětských es, v roce 1944 se na letoun přezbrojila i slavná skupina Normandie-Němen a zaznamenala na něm posledních 99 ze svých 273 vzdušných vítězství proti Luftwaffe.
sobota 24. února 2024

Kalendárium, 24. únor 1940


V sobotu 24. února 1940 vzlétl z letiště v Langley první prototyp letounu Hawker Typhoon se sériovým číslem P5212. V kabině seděl hlavní zkušební pilot firmy Hawker Philip Lucas. Jednalo se o britský jednomístný stíhací letoun sloužící v britském Royal Air Force během druhé světové války. Během druhé poloviny války se z něj stal jeden z nejúspěšnějších letounů používaných při útocích na pozemní cíle. První sériově vyrobený stroj (R7576) opustil výrobní pás 27. května 1941, nesl označení Hawker Typhoon Mk.IA. Výroba Typhoonů trvala do listopadu 1945 kdy byl vyroben poslední z 3 317 postavených Typhoonů, po ukončení druhé světové války byly Typhoony nahrazovány výkonnějšími a modernějšími Tempesty, které vznikly dalším vývojem Typhoonu, z výzbroje jednotek RAF byly Typhoony definitivně vyřazeny v roce následujícím.
 
pátek 26. ledna 2024

Jakovlev Jak-9D gardového podplukovníka Michaila Vasiljeviče Avdějeva


Stíhací letoun Jakovlev Jak-9D s orlem místo trupového čísla velitele 6. GIAP letectva Černomořské flotily, gardového podplukovníka Michaila Vasiljeviče Avdějeva, letiště Saki, duben 1944.čtvrtek 25. ledna 2024

Ivan Nikotovič Kožedub vs. Messerschmitt Me 262


Obrázek od Jamese Lauriera znázorňující sestřel letounu Messerschmitt Me 262 Ivanem Nikotovičem Kožedubem. Obrázek pochází z knihy „Eastern Front 1945, Triumph of the Soviet Air Force“ od Williama E. Hiestanda, která právě vyšla v nakladatelství Osprey Publishing.

Popisek k obrázku říká, že znázorňuje „kapitána“ I. N. Kožeduba, eso s „62“ sestřely, kterak „19. dubna“ sestřeluje německý Me 262.

Bože, Bože... za co mě trestáš. Co na tom, že kapitán Kožedub už v té době byl tři měsíce major, co na tom, že už dlouhá léta je na základě archivních dokumentů doloženo, že získal celkem 64 úředně potvrzených sestřelů, co na tom, že svůj souboj s „Me 109 s reaktivním motorem“ svedl v sobotu 17. února 1945. No, zatím jsem jen tu knihu prolítl hodně zběžně, ale co jsem zatím objevil za další podivná tvrzení mě trošku odrazuje, abych do té knihy zalistoval nějak hlouběji :( A to jsem se na ní hodně těšil, protože je to mé oblíbené téma a oblíbené období. Autor je prý magistr v oboru historie na Cornellově univerzitě a celoživotně se zajímá o vojenskou historii se zvláštním zaměřením na obrněné a mechanizované operace 20. století, ale drze bych si dovolil použít slova našeho klasika... „Nevím, čím jste vyučen či v jakém oboru vyškolen, ale s čistým svědomím Vám mohu doporučiti, abyste pokusů spisovatelských v oboru letecké historie zanechal a věnoval se práci jakékoli, ale jiné.“ :)

čtvrtek 18. ledna 2024

Kalendárium, 18. leden 1943


Jednou z klíčových bitev druhé světové války byla blokáda Leningradu. Jde o nekrvavější a zároveň nejdelší obléhání v moderních dějinách. Prolomit se jí podařilo Rudé armádě až v pondělí 18. ledna 1943 během operace pod názvem Jiskra (Операция «Искра»), kdy se u Dělnické osady č 1. v 9.30 spojily hrotové jednotky Leningradského a Volchovského frontu


Operace Iskra nebo také třetí ofenzíva u Siňavina byla operace Rudé armády, jejímž cílem bylo uvolnit blokádu Leningradu. Operaci vedly společně Leningradský front pod velením generála L. A. Govorova a Volchovský front pod velením generála K. A. Mereckova. Operace začala brzy ráno 12. ledna 1943 a trvala do konce měsíce, kdy se situace na frontách stabilizovala.

Operaci předcházelo intenzivní noční bombardování vybraných cílů. 12. ledna v 9.30 zahájilo palbu dělostřelectvo na obou frontách. V 11.50 se pohnula pěchota čtyř divizí Duchanovovovy armády na překročení řeky Něvy po ledě. V 18.00 již byly přes Něvu postaveny mosty, které umožnily přechod těžkých tanků. Průlom se podařil jen na středním úseku se ziskem předmostí 5 x 3 km, křídla zaostala. Severní (levé) křídlo však po přeskupení využilo průlom ve střední části a k večeru prvního dne již postupovalo na sever k Šlisselburgu. Druhý den operace pokračovala dalším postupem o 4 km východně na středním úseku a 1,5 km severně na severním úseku. Pravé křídlo nebylo až tak úspěšné a v podvečer muselo dokonce ustoupit o 2 km po německém protiútoku. Na Volchovském frontu začal útok Romanovského armády v 11.15 a Starikovovovy v 11.35. Postup byl pomalejší, na konci druhého dne bojů se podařilo dobýt jen jeden 3 kilometry hluboký a druhý menší klín do německých obranných pozic. 14. ledna se do boje nasadily jednotky druhého sledu Duchanovovy armády, tyto však byly nasazovány postupně a rozptýleně, co oslabilo jejich účinek. Podobně nevhodně se nasazovaly i druhosledové jednotky Volchovského frontu. 18. ledna v 9.30 se u Dělnické osady č 1. spojily hrotové jednotky obou front. Kolem oběda se začaly spojovat i další jednoty severněji a jižněji. Tím se uzavřela kapsa kolem Šlisselburgu a Lipky s obklíčenými německými jednotkami. Ve 14.00 byl obsazen Šlisselburg a začala likvidace německých jednotek v obležení. Zároveň se hlavní síly obou armád stočily na jih k Siňavinu, svého cíle však nedosáhly. Ofenzíva ochabla koncem měsíce a fronta se stabilizovala severně a východně od Městečka č. 1 a č. 2, jižně od Dělnické osady č. 6 a stanice Podgornyj až po Gontovoja Lipka.


Operace skončila vítězstvím Rudé armády. Za 7 dní pronikla 15 km do hloubky německé obrany a dobyla několik měst a obcí. Výsledkem operace bylo vytvoření pozemního koridoru 8-10 km širokého na jižním břehu Ladožského jezera, který umožnil otevřít komunikaci s obléhaným Leningradem. Strategicky výsledek operace vyloučil možnost německo-finského spojení. Nepodařilo se však dobýt Siňavino ani přilehlou Siňavinskou vrchovinu. Rudá armáda utrpěla 115 082 ztrát (33 940 zabitých, zajatých nebo nezvěstných, 81 142 zraněných) z 302 800 nasazených podle odtajněných archivů. Němci uvádějí oficiální ztráty 12 000 mrtvých. Během této operace (18.1.) Byl generál Žukov povýšen na maršála.


Prameny:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Искра»
[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Jiskra

neděle 14. ledna 2024

Kalendárium, 14. leden 1950


V soboru 14. ledna 1950 poprvé vzlétl první prototyp proudového stíhacího letounu Mikojan-Gurevič MiG-17 „Fresco“ (Микоян и Гуревич МиГ-17) v jehož kabině seděl zkušební pilot Hrdina Sovětského svazu I. T. Ivaščenko.

MiG-17 vznikl jako celokovový samonosný středoplošník se šípovitým křídlem a jeho design byl založený na předchůdci – MiGu-15bis, přičemž největší změnou oproti MiGu-15 byla konstrukce křídel. Ta měla u kořene šípovitost 45° a na vnější části 42°. Dalšími viditelnými změnami byly tři aerodynamické plůtky na každém křídle (MiG-15 měl jen dva), prodloužená zadní část, kýlový hřeben – pro zvýšení podélné stability – s patkou chránící trup letadla při přistávání. Celková konstrukce MiGu-17 byla podobná MiGu-15 a obě letadla používala stejný motor Klimov VK-1. Nové letadlo dostalo nejdříve označení MiG-15bis45, také známý jako SI-01 nebo I-330 (МиГ-15бис45 / СИ-01 / И-330).

Bojovou premiéru MiGy-17 absolvovaly během roku 1956 za suezské krize a od té doby se zúčastnily všech dalších konfliktů mezi arabskými státy a Izraelem během šedesátých a sedmdesátých let. Když v polovině šedesátých let vypukla válka ve Vietnamu, měla „sedmnáctka“ svůj zenit dávno za sebou. S americkými, o generaci novějšími letouny však nemohly hrát rovnocennou partii. Piloti MiGu-17 se museli vyhnout řízeným střelám, které je mohly zasáhnout už na několik kilometrů. Sami se pak museli přiblížit nejméně na 300 metrů na dostřel svých kanonů. Začátek sedmdesátých let byl labutí písní „sedmnáctek“. Tíhu většiny bojů v té době nesly nadzvukové MiGy-21 a s příchodem MiGu-19 význam „sedmnáctek“ dál klesal.

U československého letectva se v roce 1955 nejdřív objevily dva letouny, které neměly palubní radar a byly určeny k operacím za dne v normálních povětrnostních podmínkách a k přeškolení na nový typ. První z celkem 24 dodaných letounu MiG-17PF dorazily do Československa v roce 1956, do výzbroje je dostal 11. slp v Žatci a 1. slp v Českých Budějovicích. Létaly jako přepadové a připsaly si řadu úspěšných zásahu. Poslední stroje dolétaly v roce 1968.


Tabulka sestřelů na MiGu-17 dosažených československými piloty:
datum příjmení ИАП ИАД typ číslo výsledek protivník
29.7.1953 Rybakov, A. D. 88G TOF MiG-17 ½ zničen RB-50G
29.7.1953 Jablonovskij, J. M. 88G TOF MiG-17 ½ zničen RB-50G
8.5.1954 neznámý 1619 SF MiG-17 1 poškozen RB-47E
léto 1954 Savičev, L. I. MiG-17P 1 zničen spy balloon
4.9.1954 Serebrjakov, N. V. 22G 7 TOF MiG-17PF ½ zničen P2V-5
4.9.1954 Kasjanov, P. T. 22G 7 TOF MiG-17PF ½ zničen P2V-5
3.11.1956 neznámý MiG-17 1 zničen Westland Wyvern
4.11.1956 neznámý 5G 195 G MiG-17 ½ poškozen Avie B-33
4.11.1956 neznámý 5G 195 G MiG-17 ½ poškozen Avie B-33
29.5.1958 neznámý 773 16 G MiG-17F ½ přinucen přistát RF-84F
29.5.1958 neznámý 773 16 G MiG-17F ½ přinucen přistát RF-84F
27.6.1958 Svetličnikov, G. F. 976 34 VA MiG-17PF ½ zničen C-118A
27.6.1958 Zacharov, B. F. 976 34 VA MiG-17PF ½ zničen C-118A
2.9.1958 Gavrilov, N. 25 34 VA MiG-17F ¼ zničen C-130A-II
2.9.1958 Lopatkov, V. V. 25 34 VA MiG-17F ¼ zničen C-130A-II
2.9.1958 Ivanov, V. 177 34 VA MiG-17F ¼ zničen C-130A-II
2.9.1958 Kučerjajev, N. P. 177 34 VA MiG-17F ¼ zničen C-130A-II
7.11.1958 neznámý 30 VA MiG-17 1 poškozen RB-47E
15.10.1960 Čudinov, A. V. 636 9 PVO MiG-17 1 zničen balloon
1962 neznámý 933 PVO MiG-17F 1 zničen balloon
5.1963 Stěpanov, O. G. 156 17 (*) MiG-17P 1 zničen AC 560
1963 Podšibjakin 641 G MiG-17 1 přinucen přistát e/a
8.5.1964 neznámý 614 SF MiG-17 1 poškozen RB-47E
8.1964 Pečenkin 156 17 (*) MiG-17 ½ přinucen přistát AC 560
8.1964 neznámý 156 17 (*) MiG-17 ½ přinucen přistát AC 560
10.1965 Nikonov, K. N. 562 MiG-17PF ? ½ zničen balloon
10.1965 Bělousov, E. V. 562 MiG-17PF ? ½ zničen balloon
14.12.1965 neznámý MiG-17 ? ZRK 1 zničen RB-57
13.3.1967 Priščepa, V. N. 171 PVO MiG-17 ½ zničen An-2
28.6.1967 Stěpanov, O. G. 156 17 (*) MiG-17 1 přinucen přistát L-20A
30.6.1968 Aleksandrov, J. B. 308 PVO MiG-17 ¼ přinucen přistát DC-8-63F
30.6.1968 Igonin, V. A. 308 PVO MiG-17 ¼ přinucen přistát DC-8-63F
30.6.1968 Jevtošenko, I. F. 308 PVO MiG-17 ¼ přinucen přistát DC-8-63F
30.6.1968 Moroz, I. K. 308 PVO MiG-17 ¼ přinucen přistát DC-8-63F

Tabulka sestřelů na MiGu-17 dosažených sovětskými piloty:
datum příjmení jednotka typ číslo výsledek protivník
1956 Špinka, M. 11.slp MiG-17PF (S-104) 1 přinucen přistát Li-2
25.1.1956 Novák,J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
31.1.1956 Novák,J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
1.2.1956 Novák,J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
5.2.1956 Novák,J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
5.2.1956 Novák,J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
5.2.1956 Janovský, J. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 zničen výzvědný balón
8.2.1956 Aron, P. 11.slp MiG-17PF (S-104) ½ přinucen přistát B-228 / Il-28
8.2.1956 Hoření, D. 11.slp MiG-17PF (S-104) ½ přinucen přistát B-228 / Il-28
8.1958 Ptáček,E. 1.slp MiG-17PF (S-104) 1 přinucen přistát Convair CV-440
12.10.1959 Falta, J. 1.slp MiG-17PF ¼ přinucen přistát F-84F-61-RE
12.10.1959 Bureš, J. 11.slp MiG-17PF ¼ přinucen přistát F-84F-61-RE
50. léta Drázský, O. 1.slp MiG-17PF 1 zničen výzvědný balón
50. léta Leinweber, F. 1.slp MiG-17PF 1 zničen výzvědný balón
21.6.1962 Kurfürst, M. 3.slp MiG-17PF ½ přinucen přistát Klemm Kl 107
21.6.1962 Mazálek, J. 3.slp MiG-17PF ½ přinucen přistát Klemm Kl 107
15.7.1962 neznámý 7.slp MiG-17PF 1 přinucen přistát větroň
7.7.1963 Šulcer, J. 7.slp MiG-17PF 1 přinucen přistát větroň Šohaj-2


Severovietnamská esa na letounech MiG-17:
Luu Huy Chao 923rd FR 9 sestřelů
Nguyen Van Bay 923rd FR 8 sestřelů
Le Hai 923rd FR 7 sestřelů
Le Quang Trung 923rd, 925th FR 6 sestřelů
Vo Van Man 923rd FR 6 sestřelů
Nguyen Nhat Chieu 921st FR 5 sestřelů
Nguyen Phi Hung 923rd FR 5 sestřelů
Hoang Van Ky 923rd FR 5 sestřelů
Phan Van Tuc 921st, 923rd FR 4 sestřely
Bui Van Suu 923rd FR 4 sestřely

Prameny:
[1] Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Revidovaný dotisk prvního vydání, 2022, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7 
[2] Якубович, Николай Васильевич: Первые сверхзвуковые истребители МиГ-17 и МиГ-19, Война и мы. Авиаколлекция, Издательства: Яуза, Эксмо, 2014 г. 
[3] Toperczer, István: MiG-17/19 Aces of the Vietnam War, Aircraft of the Aces 130, Osprey Publishing, 20 Oct 2016. 

pátek 12. ledna 2024

Kalendárium, 12. leden 1945


V pátek 12. ledna 1945 začala Viselsko-oderská operace. Jednalo se o útok sovětských vojsk v oblasti mezi řekami Vislou a Odrou. Díky rychlému postupu Rudá armáda obsadila pravý břeh řeky Odry v pruském Slezsku a Braniborsku a dostala na vzdálenost 60 - 70 km od Berlína. V rámci operace byl 27. ledna 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim.

Operace měla původně začít až 20. února, ovšem spojenci na západní frontě vedli tvrdé boje v Ardenách a potřebovali odlehčit. Proto Winston Churchill požádal Stalina o uspíšení operace.

V poselství stálo: „Na západě probíhají velmi těžké boje a v kterémkoli okamžiku se může stát, že vrchní velitelství bude povoláno učinit dalekosáhlá rozhodnutí. Sám z vlastní zkušenosti víte, jak znepokojivá je situace, když je třeba bránit velmi širokou frontu po dočasné ztrátě iniciativy. Pro generála Eisenhowera je velmi žádoucí a potřebné vědět v hrubých rysech, co plánujete, neboť se to samozřejmě projeví při všem jeho a našem závažném rozhodování. Dostal jsem zprávu, že náš emisar hlavní maršál letectva Tedder byl včera v Káhiře a pro špatné počasí nemůže dál. Jeho cesta se nikoli Vaší vinou velmi zdržela. Jestliže k Vám dosud nedorazil, budu Vám vděčen, budete-li mi moci sdělit, zda můžeme počítat s velkou ruskou ofenzívou na viselské frontě nebo jinde během ledna, a popřípadě dodat jakékoli další údaje. Tuto přísně tajnou informaci nebudu předávat nikomu kromě polního maršála Brooka a generála Eisenhowera, a to jen s podmínkou, že ji zachovají v nejpřísnější tajnosti. Považuji tuto věc za naléhavou.“

Následujícího dne předseda Státního výboru obrany a rady ministrů SSSR Stalin Churchillovi odpověděl: „Dostal jsem 7. ledna Vaše poselství ze 6. ledna 1945. Lituji, ale hlavní maršál letectva pan Tedder ještě do Moskvy nepřijel. Je velmi důležité využít naší převahy proti Němcům v dělostřelectvu a letectvu. V těchto druzích zbraní potřebuje letectvo jasné počasí a nesmějí být přízemní mlhy, které brání dělostřelectvu v cílené palbě. Připravujeme se na ofenzívu, ale počasí není teď naší ofenzívě příznivé. Vzhledem k situaci našich spojenců na západní frontě však hlavní stan vrchního velení rozhodl urychleně dokončit přípravy a bez ohledu na počasí zahájit rozsáhlé ofenzívní operace proti Němcům na celé střední frontě nejpozději ve druhé polovině ledna. Nepochybujte, že učiníme všechno, co je vůbec možné, abychom pomohli našim slavným spojeneckým vojskům.“

Byly urychleny přípravy a operace skutečně začala 12. ledna 1945 útokem vojsk 1. ukrajinského frontu ze sandoměřského předmostí a upoutal tím na sebe pozornost nepřítele.

K uskutečnění Viselsko-oderské operace bylo přisunuto značné množství sil a prostředků. 1. Běloruský front měl tedy po doplnění, soustředění a přeskupení vojsk 8 vševojskových armád včetně polské 1. A, 2 tankové a 1 leteckou armádu, 2 tankové a 2 jezdecké sbory. V pásmu 1. Běloruského frontu kromě toho působilo polské letectvo, které se zformovalo na základě sovětské 6. Letecké armády. 1. Ukrajinský front měl 8 vševojskových, 2 tankové a 1 leteckou armádu, 3 tankové, 1 mechanizovanou a 1 jezdecký sbor. Vojska těchto frontů byla rozmístěna v pásmu širokém asi 500 km. Měla celkem 31,5 % vševojskových a 43,2 % tankových a mechanizovaných svazků, které operovaly na celé sovětsko-německé frontě.
1. Běloruský a 1. Ukrajinský front měly 163 divize, 32 143 děl a minometů, 6 460 tanků a SHD a 4 772 letadel. Oba fronty měly celkem 2 200 000 lidí. Takové soustředění sil a prostředků umožnilo sovětskému velení vytvořit na varšavsko-berlínském směru značnou převahu nad nepřítelem: v živé síle 5,5 násobnou, v dělech a minometech 7,8 násobnou, v tancích 5,7 násobnou a v letadlech 17,6 násobnou. V celém pásmu útoků frontů připadala průměrně jedna střelecká divize na 3,7 km, hustota dělostřelectva a tanků dosahovala 64 děl a minometů a 12 tanků a SHD na 1 km fronty.

14. ledna začal hlavní útok z magnuszewského a puławského předmostí jižně od Varšavy. Vojska 1. běloruského frontu zahájila krátkou, avšak mohutnou dělostřeleckou přípravu, díky níž rozvrátila první obrannou linii německých vojsk a postoupila o 30 kilometrů. Severně od Varšavy zaútočila vojska 2. běloruského frontu, která polské hlavní město obklíčila a 17. ledna osvobodila. Pohyb vojsk Rudé armády se rozběhl tak rychle, že i americké noviny New York Times oznamovaly, že „ruská ofenzíva se rozvíjí s bleskovou rychlostí, před níž blednou německá tažení 1939 v Polsku a 1940 ve Francii.“ Sovětské tankové armády a mechanizované sbory postupovaly denně 45 - 70 km, obcházely uzly odporu a rozvíjely útok do hloubky. 19. ledna postoupily sovětské mechanizované sbory do německého Slezska a pokračovaly v útoku po pravém břehu Odry. Němci začali urychleně stahovat vojska ze západní fronty, ovšem útok sovětských vojsk a polských vojenských jednotek, které vznikly v SSSR, nezadržitelně pokračoval. Rudá armáda pronikla do konce ledna až ke Kostřínu (Küstrin), kde překročila Odru a vytvořila si předmostí na jejím levém břehu. Vojska 4. ukrajinského frontu postupovala jižním Polskem a vytvářela si podmínky pro útok na Moravu – Ostravsko-opavskou operaci.Prameny:
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Висло-Одерская_операция
[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Viselsko-oderská_operace
[3] https://www.reflex.cz/clanek/historie/99270/berlin-na-dohled-behem-viselsko-oderske-operace-se-ruda-armada-nebezpecne-priblizila-k-srdci-treti-rise.html
[4] https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=7201
[5] https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=7205
[6] https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=7213
[7] https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=7217
[8] https://www.palba.cz/viewtopic.php?t=7220
pondělí 8. ledna 2024

Kalendárium, 8. leden 1944


V sobotu 8. ledna 1944 uskutečnil zkušební pilot Milo Murcham první let letounu Lockheed XP-80 na základně Muroc (Edwards) AAF v Kalifornii. Letoun Lockheed P-80 Shooting Star, navržený a vyvinutý za méně než 143 dní týmem vedeným legendárním Kellym Johnsonem, se stal prvním proudovým stíhacím letounem, který vstoupil do služby v USAF. Dva předprodukční modely se v Itálii těsně před koncem druhé světové války dočkaly velmi omezené služby.

Vývoj proudových letadel v USA začal již počátkem druhé světové války, přičemž Spojené státy úzce spolupracovaly s Velkou Británií. První stíhačku P-80A obdrželo americké válečné letectvo v únoru 1945. S koncem války byl kontrakt seškrtán na 917 strojů (nakonec bylo postaveno 677 strojů P-80A a fotoprůzkumných FP-80A). Výroba se znovu plně rozeběhla až za Korejské války a v dobách studené války, přičemž stroj byl postupně modernizován. Celkem bylo vyrobeno 6447 kusů, z toho v USA 5691, v Japonsku 210 a v Kanadě 656 kusů.

Shooting Star byl bojově nasazen v korejské válce, kde se jí zúčastnily verze F-80C a průzkumná RF-80. Americké letectvo uvedlo jako první vzdušný souboj v historii mezi proudovými letadly souboj, který se odehrál 8. listopadu 1950 a ve kterém poručík Russel. J. Brown, letící na F-80, sestřelil MiG-15. Po konci studené války je obvykle uváděn jako první sestřel proudového letadla proudovým letadlem dřívější sestřel F-80C (který pilotoval Frank Van Sickle) Migem-15 (pilotovaným Semjonem Fjodorovičem Chominychem / Семён Фёдорoвич Хоминых). Tehdy byl tento sovětský sestřel USAF připsán severokorejské protiletadlové obraně. Nikdo nic nenamítal, protože Sověti vytrvale odmítali přiznat zapojení svých pilotů do této války a pilot F-80C tento sestřel nepřežil. [blíže viz Kalendárium, 1. listopad 1950F-80 se svým rovným křídlem zaostával svými výkony za MiGem-15 a v roli stíhačky k vybojování vzdušné převahy byl zanedlouho nahrazen výkonnějším letadlem se šípovitým křídlem – F-86 Sabre. Když byl nasazen dostatečný počet letadel F-86, Shooting Star byl přeřazen do role bojového letadla útočícího na pozemní cíle, letadla určeného k pokročilému výcviku a protivzdušné obraně v Japonsku. Na konci války v Koreji byla jedinou stále operující verzí F-80 průzkumná verze RF-80.

Prameny:
[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-80_Shooting_Star